I. Vị trí, chức năng 
- Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
- Trung tâm Y tế huyện: Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai theo quy định của pháp luật.
- Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn
Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn và các văn bản pháp luật có liên quan.

III. Cơ cấu tổ chức
1. Giám đốc: Võ Văn Quang
2. Phó Giám đốc: Đỗ Ngọc Diệp.

3. Các phòng chức năng:
01 phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán - Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe (viết tắt là Phòng Tổ chức tổng hợp).

4. Các khoa chuyên môn:
+ Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất - An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng.
+ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt -Tai mũi họng.
+ Khoa Khám bệnh - Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
+ Khoa Dược - Trang thiết bị và Vật tư y tế - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

5. Các đơn vị trực thuộc:
- Trạm Y tế xã Ia Dom;
- Trạm Y tế xã Ia Đal;
- Trạm Y tế xã Ia Tơi.